હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહીતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

 

લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્‍યૂરો કચેરી તેમજ તાબા હેઠળ આવેલી તમામ કચેરીઓનાં નામ, સરનામાં, હોદ્દો, ટેલીફોન નંબરની વિગત :

ક્રમ

વિભાગ/કચેરીનું નામ

કચેરીનું સરનામું

કચેરીનો ફોન તથા ફેકસ નંબર

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

મુખ્‍ય પોલીસ અધિકારી અને નિયામકની કચેરી, લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-૨૨૮૬૯૨૨૩

FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

dir-acb-ahd@ gujarat.gov.in

વિશેષ  નિયામક, લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-૨૨૮૬૯૨૨૪   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

addir-acb-ahd@ gujarat.gov.in

અધિક નિયામક , લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૦૯૩૮   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

jtdirnw-acb-ahd@ gujarat. gov.in

સંયુકત નિયામક, લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૯રર૫   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

jtdir-acb-ahd@ gujarat.gov.in

મદદનીશ નિયામક, મુખ્‍ય મથક, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૯રર૫   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

cr-acb-ahd@ gujarat.gov.in

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (ફિલ્‍ડ), મુ.મ., એ.સી.બી. અમદાવાદ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૯રર૮   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

 NIL

એ.સી.બી. કંટ્રોલ રૂમ (ર૪ કલાક કાર્યરત)

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૦૩૪૧, ૪ર,૪૩ 

મોબાઈલ નંબર

૯૦૯૯૯ ૧૧૦૫૫

 FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

Toll Free No:            ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૪૪૪૪૪

 cr-acb-ahd@ gujarat.gov.in

મદદનીશ નિયામક, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૯ર૩૦   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

 NIL

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, અમદાવાદ શહેર, એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૯ર૩૦   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

polstn-acb-ahd@ gujarat.gov.in

૧૦

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, અમદાવાદ ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૯રર૮   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

acb-home-ahd@gujarat.gov.in

૧૧

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ગાંધીનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન

સેકટર-૩૦, આર.ટી.ઓ. કચેરીની બાજુમાં, ગાંધીનગર

૦૭૯-ર૩ર૬૧૩૭૩ FAX-૦૭૯-ર૩ર૬૧૩૭૩

polstn-acb-gnr@ gujarat. gov.in

૧ર

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, આણંદ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન

પો. ઇન્‍સ., આણંદ એ.સી.બી. પો.સ્ટે  જાગનાથ મહાદેવ મંદિર સામે ખેતીવાડી રોડ આણંદ

૦ર૬૯ર-ર૬ર૩૩ર FAX-જી.પો.અધિ મારફતે ૨૬૦૬૨૩

pi-acb-and@gujarat.gov.in

૧૩

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ખેડા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., નડીયાદ

બ્લોક-ડી, રૂમ નં.૧૨,૧૩ સરદાર પટેલ ભવન, નડિયાદ.

૦ર૬૮-ર૫૫૦૦૫૮ FAX-૦ર૬૮-ર૫૫૦૦૫૮

polstn-acb-khe@ gujarat. gov.in

૧૪

મદદનીશ નિયામક, એ.સી.બી. મહેસાણા એકમ

બ્લોક નંબર-૪, ત્રીજો માળ, બહુમાળી બીલ્ડીંગ, મહેસાણા

૦ર૭૬ર-રર૧રર૦ FAX-૦ર૭૬ર-ર૩૭૪૩૯

acb-dydir-meh@ gujarat. gov.in

૧૫

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, મહેસાણા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે.

આઝાદ ચોક, તાલુકા પો.સ્ટે.ની બાજુમાં, મહેસાણા.

૦ર૭૬ર-ર૩૭૪૩૯ FAX-૦ર૭૬ર-ર૩૭૪૩૯

polstn-acb-meh@ gujarat. gov.in

૧૬

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સાબરકાંઠા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., હિંમતનગર

કલેકટર કચેરી કંમ્પાઉન્ડ, જીલ્લા ટ્રેઝરી કચેરી સામે, હિંમતનગર, જિ.સાબરકાંઠા.

૦ર૭૭ર-ર૪૦૬૫૭ FAX-૦ર૭૭ર-ર૪૦૬૫૭

polstn-acb-sab@ gujarat. gov.in

૧૭

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, અરવલ્લી  એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., મોડાસા

મેશ્વો સિચાઈ કોલોની, બહેરા-મુંગા સ્કૂલની નજીક, મોડાસા

૦૨૭૭૪-૨૩૪૩૯૯૯

FAX-૦૨૭૭૪૨૪૩૨૨૨

NIL

૧૮

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ

 નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

૦ર૬૫-ર૪૧૩૧૩૩  FAX-૦ર૬૫-ર૪૧૫ર૬૬

astdir-acb-vad@ gujarat. gov.in

૧૯

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, વડોદરા શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૨૭ વડોદરા

૦ર૬૫-ર૪ર૩૮૫૦ FAX-૦ર૬૫-ર૪ર૩૮૫૦

polstn-acb-vad@ gujarat.gov.in

ર૦

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, વડોદરા ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૨૬ વડોદરા

૦ર૬૫-ર૪૧૪૫૫૫

wpc-acb-ahd@gujarat.gov.in

ર૧

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પંચમહાલ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

ગોધરા જીલ્લા પંચાયત પાછળ ગોધરા

૦ર૬૭ર-ર૪ર૮૧૪ FAX-૦ર૬૭ર- ર૪ર૮૧૪

polstn-acb-pan@ gujarat. gov.in

૨૨

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, દાહોદ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂની પ્રાંત કચેરી, બુરહાની સોસાયટી પાસે, દાહોદ

૦ર૬૭૩-ર૪૯૩૦૦ FAX-૦ર૬૭૩-રર૦૮૦૦

acb-dahod@gujarat.gov.in

ર૩

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, છોટા ઉદેપુર એ.સી.બી. પો.સ્ટે. છોટા ઉદેપુર

સ્ટેશન જોજ રોડ, સર્કીટ હાઉસ પાછળ વોર્ડ નં-૧ છોટા ઉદેપુર

 

NIL

ર૪

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, મહિસાગર એ.સી.બી. પો.સ્ટે., લુણાવાડા

૮૪/૧૮ ગણેશ સોસાયટી બારોટ વાડા વરધરી રોડ, લુણાવાડા

૦૨૭૬૪-૨૫૦૫૬૧

NIL

ર૫

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ભરૂચ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

કણબીવગા, કોર્ટ કમ્પાઉન્ડની પાછળ કલેકટર કચરી પાસે ભરૂચ

૦ર૬૪ર-ર૪૧૬૧૧ FAX-૦ર૬૪ર-ર૪૧૬૧૧

polstn-acb-bha@gujarat. gov.in

ર૬

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, નર્મદા એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન. 

ટેકરા ફળીયુ, ગ્રાહક સુરક્ષા કચેરીની બાજુમાં રાજપીપળા

૦ર૬૪૦-રર૩૦૦૭ FAX-૦ર૬૪૦-રરર૩૧૬

 polstn-acb-nar@gujarat.gov.in

ર૭

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી., સુરત

જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૦ર૬૧-ર૪૬૦૮૪૮ FAX-૦ર૬૧-ર૪૬ર૭૫૭

astdir-acb-sur@ gujarat. gov.in

ર૮

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સુરત શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૦ર૬૧-ર૪૬ર૭૫૭ FAX-૦ર૬૧-ર૪૬ર૭૫૭

polstn-acb-srt@ gujarat. gov.in

ર૯

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સુરત ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૦ર૬૧-ર૪૭૬૧૧૧ FAX-૦ર૬૧-ર૪૬ર૭૫૭

NIL

૩૦

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, વલસાડ અને ડાંગ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જીલ્લા સેવા સદન-૨ કલેકટર કચેરી ચોથો માળ,બહુમાળી બિલ્ડીંગ, વલસાડ

૦ર૬૩ર-ર૫૩૧૫૫ FAX-૦ર૬૩ર-ર૫૩૧૫૫

polstn-acb-val@gujarat. gov.in

૩૧

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, નવસારી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

તલાટીનો ચોરો કુંભારવાડાના નાકે નવસારી.

૦ર૬૩૭-ર૪૦૭૪૦ FAX-૦ર૬૩૭-ર૪૭૫૧૦

 polstn-pi-nav@gujarat.gov.in

૩ર

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, તાપી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સરકારી ટેકનીકલ ઈન્સ્ટીટયુટ કેમ્પસ ડી ટાઈપ કવાટર્સ કણબી ફાટક પાસે વ્યારા

૦ર૬ર૬-રર૪૪૫૫ FAX-૦ર૬ર૬-રર૦૧૦૦

 polstn-acbpol-tapi@gujarat.gov.in

૩૩

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી., રાજકોટ એકમ

જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેન્‍ક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ

૦ર૮૧-રરર૪૬૫૫ FAX-૦ર૮૧-રરર૩૪૯૭

astdir-ac-raj @ gujarat.gov.in

૩૪

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, રાજકોટ શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેન્‍ક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ

૦ર૮૧-રર૩૫૦૯૯ FAX-૦ર૮૧-રરર૩૪૯૭

polstn-acb-raj@gujarat. gov. in

૩૫

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, રાજકોટ ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેન્‍ક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ

૦ર૮૧-રર૩રર૯૯ FAX-૦ર૮૧-રરર૩૪૯૭

NIL

૩૬

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સુરેન્‍દ્રનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

ટી.વી. સ્‍ટેશન પાસે, જીલ્‍લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ, સુરેન્‍દ્રનગર

૦ર૭૫ર-ર૮૩૫૫૦ FAX-૦ર૭૫ર-ર૮૩૫૫૦

polstn-acb-snr@gujarat.gov.in

૩૭

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, જામનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂની પોસ્‍ટ ઓફિસનું મકાન, ખોજાનાકા, ખંભાળીયા દરવાજા બહાર, જામનગર

૦ર૮૮-ર૫૫૧૧૭૫ FAX-૦ર૮૮-ર૫૫૧૧૭૫

polstn-acb-jmr@gujarat..gov. in

૩૯

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, મોરબી એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન

વીસી ફાટક પાસે શંકર આશ્રમ પાછળ જૂની સંસ્કૃત પાઠશાળા બિલ્ડીંગ મોરબી

૦૨૮૨૨-૨૩૩૧૩૩

NIL

૩૯

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી દેવભૂમિ દ્વારકા એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન

 વિનાયક સોસાયટી, જામનગર રોડ  રેલવે ફાટક પાસે ખંભાળીયા

૦૨૮૩૩-૨૩૫૦૪૫

NIL

૪૦

મદદનીશ નિયામક, એ.સી.બી. બોર્ડર એક્મ, ભૂજ  

ન્યુ લોડર્સ કોલોની ડી૧/૩ પોલીસ ઈન્સ કર્વાટર,  હોસ્પિટલ રોડ ભૂજ

૦૨૮૩૨-૨૫૨૨૪૪

NIL

૪૧

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, કચ્‍છ(પશ્વિમ) એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન. ભૂજ

પતવાડી નાકું, ફતેહ મહંમદ ખોરડો, ભુજ

૦ર૮૩ર-ર૫૦ર૫૪ FAX-૦ર૮૩ર-ર૫૦ર૫૪

polstn-acb-kut@gujarat. gov.in

૪ર

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, કચ્‍છ(પૂર્વ) એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન. ગાંધીધામ

કલેકટર રોડ, ૪૦૦ કવાર્ટર, ખન્ના માર્કેટ પાસે, ગાંધીધામ

૦ર૮૩ર-૨૨૭૫૦૦

NIL

૪૩

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, બનાસકાંઠા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., પાલનપુર

જુની આર.ટી.ઓ. કચેરી પાસે, આબુ રોડ , પાલનપુર

૦ર૭૪ર-ર૬૮૦૦૫ FAX-૦ર૭૪ર-ર૫ર૦૦૫

polstn-acb-ban@gujarat.gov.in

૪૪

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પાટણ એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે.

ઉંઝા ત્રણ રસ્તા આશાપુરા પાટણ

૦ર૭૬૬-ર૩૦૧૮ર FAX-૦ર૭૬૬-ર૩૦૧૮ર

 NIL

૪૫

મદદનીશ નિયામક, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ

તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

૦ર૮૫-ર૬૫૬૫૭૭ FAX-૦ર૮૫-ર૬૫૧૩૫ર

astdir-acb-jun@gujarat. gov.in

૪૬

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, જુનાગઢ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

૦ર૮૫-ર૬૫૧૩૫ર FAX-૦ર૮૫-ર૬૫૧૩૫ર

polstn-acb-jun@gujarat. gov.in

૪૭

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પોરબંદર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

શાંદીપની આશ્રમ રોડ,નવી કોર્ટ બિલ્ડીંગ પાછળ, પોરબંદર

૦ર૮૬-રરર૦૧૧૯ FAX-૦ર૮૬-રર૪૩૦૧૫

acbpol-por@gujarat.gov.in

૪૮

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ભાવનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

એનેકક્ષી બહુમાળી બિલ્ડીંગ બ્લોક નં ૩ એસ-૮ એસ.ટી. સ્ટેશન પાસે.

૦ર૭૮-ર૪ર૦૯૮૦ FAX-૦ર૭૮-ર૪ર૦૯૮૦

polstn-acb-bav@gujarat.gov.in

૪૯

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, અમરેલી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

એ બિલ્ડીંગ રૂમ નં ૫,૬,૭ કેન્ટીનની પાસે બહુમાળી બિલ્ડીંગ અમરેલી.

૦ર૭૯ર-રરર૩૦૮ FAX-૦ર૭૯ર-રરર૭૧૧

polstn-acb-amr@gujarat.gov.in

૫૦

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી ગીર સોમનાથ એ.સી.બી. પો.સ્ટે., વેરાવળ

 ક્ષાર અંકુશ વિભાગની કચેરી કંમ્પાઉન્ડ રાજેન્દ્રભવન રોડ વેરાવળ

૦૨૮૭૬-૨૪૦૦૬૬

NIL

૫૧

પોલીસ ઈન્સ્પેકટરશ્રી, બોટાદ એ.સી.બી. પો.સ્ટે., બોટાદ

પ્લોટ નં ૨૨, મહાદેવ પાર્ક સોસાયટી, બોટાદ પાડીયાદ રોડ બોટાદ

 

NIL

               

 

 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 05-11-2015
s