હું શોધું છું

હોમ  |

સંપર્ક માહીતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

 

લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્‍યૂરો કચેરી તેમજ તાબા હેઠળ આવેલી તમામ કચેરીઓનાં નામ, સરનામાં, હોદ્દો, ટેલીફોન નંબરની વિગત :

ક્રમ

વિભાગ/કચેરીનું નામ

કચેરીનું સરનામું

કચેરીનો ફોન તથા ફેકસ નંબર

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

મુખ્‍ય પોલીસ અધિકારી અને નિયામકની કચેરી, લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-૨૨૮૬૯૨૨૩

FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

dir-acb-ahd@ gujarat.gov.in

વિશેષ  નિયામક, લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-૨૨૮૬૯૨૨૪   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

spldir-acb-ahd@ gujarat.gov.in

અધિક નિયામક , લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૦૯૩૮   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

jtdir-acb-ahd@ gujarat.gov.in

મદદનીશ નિયામક, મુખ્‍ય મથક, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૯રર૫   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

astdir-acb-hq@ gujarat.gov.in

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, (ફિલ્‍ડ), મુ.મ., એ.સી.બી. અમદાવાદ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૯રર૮   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

 

એ.સી.બી. કંટ્રોલ રૂમ (ર૪ કલાક કાર્યરત)

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૦૩૪૧, ૪ર,૪૩ 

મોબાઈલ નંબર

૯૦૯૯૯ ૧૧૦૫૫

 FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

Toll Free No:

૧૦૬૪  અથવા         ૧૮૦૦ ૨૩૩ ૪૪૪૪૪

 cr-acb-ahd@ gujarat.gov.in

મદદનીશ નિયામક, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમ

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-૨૫૬૨૧૦૭૩   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૭૬

 astdir-acb-ahd@ gujarat.gov.in

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, અમદાવાદ શહેર, એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૯ર૩૦   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૮૪

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૮૫

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૮૬

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૮૬

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૮૭

polstn-acb-ahd@ gujarat.gov.in

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, અમદાવાદ ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન

બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

૦૭૯-રર૮૬૯રર૮   FAX-૦૭૯-૨૨૮૬૬૭૨૨

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૮૯

 acb-home-ahd@ gujarat.gov.in

૧૦

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, આણંદ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન

જાગનાથ મહાદેવ મંદિર પાસે, ખેતીવાડી રોડ આણંદ 

૦ર૬૯ર-ર૬ર૩૩ર FAX-જી.પો.અધિ મારફતે ૨૬૦૬૨૩

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૯૧

pi-acb-and @

gujarat.gov.in

૧૧

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ખેડા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., નડીયાદ

બ્લોક-ડી, રૂમ નં.૧૨,૧૩ સરદાર પટેલ ભવન, નડિયાદ.

૦ર૬૮-ર૫૫૦૦૫૮ FAX-૦ર૬૮-ર૫૫૦૦૫૮

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૯૦

polstn-acb-khe@gujarat. gov.in

૧૨

મદદનીશ નિયામક, એ.સી.બી.ગાંધીનગર એકમ

આર.ટી.ઓ.ઓફીસ પાસે, સેકટર-૩૦ ગાંધીનગર  

૦ર૭૬ર-૨૩૨૩૨૧૦૦ FAX-૦ર૭૬ર-ર૩૭૪૩૯

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૭૭

acb-dydir-meh@ gujarat. gov.in

૧૩

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ગાંધીનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન

આર.ટી.ઓ.ઓફીસ પાસે, સેકટર-૩૦ ગાંધીનગર 

૦૭૯-ર૩ર૬૧૩૭૩ FAX-૦૭૯-ર૩ર૬૧૩૭૩

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૯૨

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૯૩

acbr-gnr@gujarat.

 gov.in

૧૪

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, મહેસાણા એ.સી.બી.

પો. સ્‍ટે.

આઝાદ ચોક, મામલતદાર ઓફિસ કંપાઉન્‍ડ, તાલુકા પો.સ્‍ટે. પાસે, મહેસાણા

૦ર૭૬ર-ર૩૭૪૩૯ FAX-૦ર૭૬ર-ર૩૭૪૩૯

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૯૪

polstn-acb-meh@ gujarat. gov.in

૧૫

અરવલ્લી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

મેશ્વો સિચાઈ કોલોની, બહેરા-મુંગા સ્કૂલની નજીક, મોડાસા

૦૨૭૭૪-૨૪૩૯૯૯

Fax-૦૨૭૭૪-૨૪૩૨૨૨

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૯૬

polstn-acb-arvalli@ gujarat. gov.in

૧૬

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સાબરકાંઠા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., હિંમતનગર

કલેકટર કચેરી કંમ્પાઉન્ડ, જીલ્લા ટ્રેઝરી કચેરી સામે, હિંમતનગર, જિ.સાબરકાંઠા.

૦ર૭૭ર-ર૪૦૬૫૭ FAX-૦ર૭૭ર-ર૪૦૬૫૭

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૯૫

polstn-acb-sab@ gujarat. gov.in

 

૧૭

 

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. બોર્ડર એકમ, ભૂજ

ટીન સીટી ગ્રાઉન્ડ એકોર્ડ હોસ્પીટલ સામે ભુજ.

૦ર૮૩૨-૨૩૨૩૪૪ LL / FAX

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૮૨

borderrang-bhuj-kut@ gujarat. gov.in

૧૮

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, બનાસકાંઠા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., પાલનપુર

જુની આર.ટી.ઓ. કચેરી પાસે, આબુ રોડ , પાલનપુર

૦ર૭૪ર-ર૬૮૦૦૫ FAX-૦ર૭૪ર-ર૫ર૦૦૫

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૨૫

polstn-acb-ban@ gujarat. gov.in

૧૯

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, કચ્‍છ(પશ્વિમ) એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન. ભૂજ

પતવાડી નાકું, ફતેહ મહંમદ ખોરડો, ભુજ

૦ર૮૩ર-ર૫૦ર૫૪ FAX-૦ર૮૩ર-ર૫૦ર૫૪

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૨૩

polstn-acb-kut@ gujarat. gov.in

૨૦

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, કચ્‍છ(પૂર્વ) એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.ગાંધીધામ

કલેકટર રોડ, ૪૦૦ કવાર્ટર, ખન્ના માર્કેટ પાસે, ગાંધીધામ

૦ર૮૩ર-૨૨૭૫૦૦

LL / FAX

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૨૪

 polstn-acb-kutcheast@gujarat.gov.in

૨૧

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પાટણ એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે.

ઉંઝા ત્રણ રસ્તા આશાપુરા પાટણ

૦ર૭૬૬-૨૩૧૧૨૦ FAX-૦ર૭૬૬-ર૩૦૧૮ર

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૨૬

 acb-pat@ gujarat.

 gov.in

૨૨

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ

રૂમ નં.-૭૧૯, ’સી’ બ્‍લોક, ૭મો માળ, નર્મદા ભવન, જેલ રોડ, રાવપુરા, વડોદરા

૦ર૬૫-ર૪૧૫૨૬૬  FAX-૦ર૬૫-ર૪૧૫ર૬૬

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૭૮

astdir-acb-vad@gujarat. gov.in

ર૩

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, વડોદરા શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

રૂમ નં.-૭ર૭, ’સી’ બ્‍લોક, ૭મો માળ, નર્મદા ભવન, જેલ રોડ, રાવપુરા, વડોદરા

૦ર૬૫-ર૪ર૩૮૫૦ FAX-૦ર૬૫-ર૪ર૩૮૫૦

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૯૭

polstn-acb-vad@ gujarat.gov.in

ર૪

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, વડોદરા ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

રૂમ નં.-૭ર૬

, ’સી’ બ્‍લોક, ૭મો માળ, નર્મદા ભવન, જેલ રોડ, રાવપુરા, વડોદરા

૦ર૬૫-ર૪૧૪૫૫૫ LL / FAX

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૯૮

 wpc-acb-and @gujarat.gov.in

ર૫

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પંચમહાલ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જિલ્લા પંચાયત કચેરીની પાછળ , ગોધરા

૦ર૬૭ર-ર૪ર૮૧૪ FAX-૦ર૬૭ર-

ર૪ર૮૧૪

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૯૯

polstn-acb-pan@ gujarat. gov.in

ર૬

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, દાહોદ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂની પ્રાંત કચેરી, બુરહાની સોસાયટી પાસે, દાહોદ

૦ર૬૭૩-ર૪૯૩૦૦ FAX-૦ર૬૭૩-રર૦૮૦૦

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૦૨

 acb-dahod @gujarat.gov.in

ર૭

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ભરૂચ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

કણબી વગા, જીલ્લા ઉદ્યોગ કેન્દ્રની પાસે, ભરૂચ

૦ર૬૪ર-ર૪૧૬૧૧ FAX-૦ર૬૪ર-ર૪૧૬૧૧

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૦૦

polstn-acb-bha@ gujarat. gov.in

૨૮

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, નર્મદા એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન. 

ટેકરા ફળીયુ, ગ્રાહક સુરક્ષા કચેરીની બાજુમાં રાજપીપળા

૦ર૬૪૦-રર૩૦૦૭ FAX-૦ર૬૪૦-રરર૩૧૬

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૦૧

 polstn-acb-nar @gujarat.gov.in

૨૯

છોટાઉદેપુર એ.સી.બી.

પોલીસ સ્‍ટેશન.

ઝોઝ રોડ,સરકીટ હાઊસની પાછળ, વોર્ડ નં.૧ છોટાઉદેપુર. 

૦ર૬૬૯-૨૩૨૫૫૬ LL / FAX

 

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૦૪

polstn-acb-cpur@ gujarat. gov.in

૩૦

મહીસાગર  એ.સી.બી.

પોલીસ સ્‍ટેશન.

એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે.,૮૪/૧૮ ગણેશ સોસાયટી બારોટ વાડા, વરધરી રોડ,લુણાવાડા    

૦ર૬૭૪-૨૪૬૨૭૫૭ LL / FAX

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૦૩

polstn-acb-mahisagar@ gujarat. gov.in

૩૧

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી., સુરત

જૂની પોલીસ કમિશનર કચેરી, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૦ર૬૧-ર૪૬૦૮૪૮ FAX-૦ર૬૧-ર૪૬ર૭૫૭

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૭૯

astdir-acb-sur@gujarat. gov.in

૩૨

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સુરત શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂની પોલીસ કમિશનર કચેરી, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૦ર૬૧-ર૪૬ર૭૫૭ FAX-૦ર૬૧-ર૪૬ર૭૫૭

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૦૫

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૦૬

polstn-acb-sur@gujarat. gov.in

૩૩

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સુરત ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂની પોલીસ કમિશનર કચેરી, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૦ર૬૧-ર૪૭૬૧૧૧ FAX-૦ર૬૧-ર૪૬ર૭૫૭

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૦૭

 polstn-acb-surrural@gujarat.gov.in

૩૪

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, વલસાડ અને ડાંગ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જીલ્લા સેવા સદન-૨ કલેકટર કચેરી ચોથો માળ,બહુમાળી બિલ્ડીંગ, વલસાડ

૦ર૬૩ર-ર૫૩૧૫૫ FAX-૦ર૬૩ર-ર૫૩૧૫૫

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૦૮

polstn-acb-val@gujarat. gov.in

૩૫

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, નવસારી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

તલાટીનો ચોરો, કુંભારવાડના નાકે, નવસારી

૦ર૬૩૭-ર૪૦૭૪૦ FAX-૦ર૬૩૭-ર૪૭૫૧૦

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૦૯

 polstn-pi-nav@ gujarat.

gov.in

૩૬

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, તાપી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

નવા  બસ સ્ટેન્ડની પાસે,  વ્‍યારા

૦ર૬ર૬-રર૪૪૫૫ FAX-૦ર૬ર૬-રર૦૧૦૦

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૧૦

 polstn-acbpol-tapi @gujarat.gov.in

૩૭

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી., રાજકોટ એકમ

જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

૦ર૮૧-રરર૪૬૫૫ FAX-૦ર૮૧-રરર૩૪૯૭

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૮૧

astdir-ac-raj @ gujarat.gov.in

 

 

૩૮

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, રાજકોટ શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેન્‍ક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ

૦ર૮૧-રર૩૫૦૯૯ FAX-૦ર૮૧-રરર૩૪૯૭

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૧૭

polstn-acb-raj @gujarat. gov. in

૩૯

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, રાજકોટ ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેન્‍ક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ

૦ર૮૧-રર૩રર૯૯ FAX-૦ર૮૧-રરર૩૪૯૭

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૧૮

polstn-acb-rajrural@gujarat.gov.in

૪૦

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, સુરેન્‍દ્રનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

ટી.વી. સ્‍ટેશન પાસે, જીલ્‍લા ઉદ્યોગ કેન્‍દ, સુરેન્‍દ્રનગર

૦ર૭૫ર-ર૮૩૫૫૦ FAX-૦ર૭૫ર-ર૮૩૫૫૦

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૨૦

polstn-acb-snr @ gujarat. gov. in

૪૧

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, જામનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

જૂની પોસ્‍ટ ઓફિસનું મકાન, ખોજાનાકા, ખંભાળીયા દરવાજા બહાર, જામનગર

૦ર૮૮-ર૫૫૧૧૭૫ FAX-૦ર૮૮-ર૫૫૧૧૭૫

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૨૧

polstn-acb-jmr @ gujarat. gov. in

૪૨

દેવભુમી-દ્ધારકા   એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

વિનાયક સોસાયટી,  જામનગર રોડ,ક્રોસીંગ પાસે ખંભાળિયા.   

૦ર૮૩૩-૨૩૫૦૪૫ LL / FAX

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૨૨

polstn-acb-dwarka@ gujarat. gov.in

૪૩

મોરબી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

વી સી ફાટક ની પાસે, સંસ્કાર આશ્રમ પાછળ, જુની સંસ્કૃત પાઠશાળા, મોરબી.  

૦ર૮૨૨-૨૩૩૧૩૩ LL / FAX

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૧૯

polstn-acb-morbi@ gujarat. gov.in

૪૪

મદદનીશ નિયામક, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ

તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ 

૦ર૮૫-ર૬૫૬૫૭૭ FAX-૦ર૮૫-ર૬૫૧૩૫ર

M.૬૩૫૯૬૨૮૩૮૦

astdir-acb-jun@ gujarat. gov.in

૪૫

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, જુનાગઢ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ 

૦ર૮૫-ર૬૫૧૩૫ર FAX-૦ર૮૫-ર૬૫૧૩૫ર

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૧૧

polstn-acb-jun@ gujarat. gov.in

૪૬

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, પોરબંદર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

નવા કોર્ટ બિલ્ડીગ ની પાછળ  સાંદી૫ની  રોડ ,  પોરબંદર

૦ર૮૬-રર૦૧૧૯ FAX-૦ર૮૬-રર૪૩૦૧૫ M.૬૩૫૯૬૨૮૪૧૪

acbpol-por@ gujarat. gov.in

૪૭

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, ભાવનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

મુનિ ડેરી રોડ, મહીલા કોલેજ પાસે, ભાવનગર

૦ર૭૮-રર૧૦૯૮૦ FAX-૦ર૭૮-ર૪ર૦૯૮૦

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૧૨

polstn-acb-bav@ gujarat. gov.in

 

 

 

૪૮

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર, અમરેલી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

એ બિલ્ડીંગ રૂમ નં ૫,૬,૭ કેન્ટીનની પાસે બહુમાળી બિલ્ડીંગ અમરેલી

૦ર૭૯ર-રરર૩૦૮ FAX-૦ર૭૯ર-રરર૭૧૧

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૧૩

polstn-acb-amr@ gujarat. gov.in

૪૯

બોટાદ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

એસ-૫,બીજો માળ તાલુકા સેવા સદન, બોટાદ

૦ર૮૪૯-૨૫૧૪૨૧ LL / FAX

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૧૬

polstn-acb-botad@ gujarat. gov.in

૫૦

ગીર સોમનાથ  એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

પી.ડબ્લ્યુ.ડી. કેમ્પસ, લાઈબ્રેરી સામે, બંદર રોડ,  વેરાવળ.       

૦ર૮૭૬-૨૪૦૦૬૬ LL / FAX

M.૬૩૫૯૬૨૮૪૧૫

polstn-acb-girsomnath@ gujarat. gov.in

 

 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 18-05-2018