હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી પી.એચ.ભેસાણીયા
હોદ્દો મદદનીશ નિયામકશ્રી વડોદરા એકમ (Dy.SP)
સરનામું  મદદનીશ નિયામકશ્રી,એ.સી.બી. વડોદરા યુનિટ,નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૦ર૬૫-ર૪૧૫ર૬૬
મોબાઇલ ૯૯૭૮૪૦૬૪૬૦
ફેક્સ ૦ર૬૫-ર૪૧૫ર૬૬
ઇ-મેઇલ astdir-acb-vad@gujarat.gov.in
 

 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 04-05-2022