હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી પી.એચ.ભેસાણીયા
હોદ્દો મદદનીશ નિયામકશ્રી બોર્ડર એકમ, (Dy.SP)
સરનામું  મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. બોર્ડર યુનિટ, ટીન સીટી ગ્રાઉન્ડ એકોર્ડ હોસ્પીટલ સામે ભુજ.,
ફોન ૦૨૮૩૨ ૨૩૨૩૪૪
મોબાઇલ ૯૯૦૯૯૦૫૫૫૫
ફેક્સ ૦૨૮૩૨ ૨૫૦૨૫૪
ઇ-મેઇલ polstn-acb-kut@ gujarat. gov.in
 

 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 04-05-2022