લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો
http://www.acb.gujarat.gov.in

માહિતી મેળવવાના અધિકાર

5/17/2022 6:57:14 AM
માહિતી મેળવવાના અધિકાર અધિનિયમ-૨૦૦૫ ના અમલીકરણ મેન્યુઅલ સેકશન ૪(૧)(બી) હેઠળ
a સંગઠનની વિગતો કાર્યો અને ફરજો
a અધિકારીઓ અને કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
a નિર્ણય લેવાની કાર્યપદ્ધતિ
a કામગીરીના માપદંડ
a કાર્યો કરવા માટેના નિયમો/વિનિયમો/સૂચનાઓ/નિયમસંગ્રહ અને દફ્તરો
a વિભાગના નિયંત્રણ હેઠળ રાખવામાં આવતા દસ્તાવેજો
a નીતિધડતરમાં પ્રજાનું પ્રતિનિધિત્વ
a વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદીજુદી સમિતિઓ
a

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો

a કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગારભથ્થાંની વિગતો
a વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
a વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો
a વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/પરમિટો
a વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
a માહિતી કક્ષની વિગતો
a માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
a પ્રકીર્ણ