લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો
http://www.acb.gujarat.gov.in

વિભાગ હેઠળ રચવામાં આવેલી જુદી જુદી સમિતિઓ

7/7/2022 10:25:21 AM

નિયમ સંગ્રહ-૮
જાહેર તંત્રના ભાગ તરીકે રચાયેલી બોર્ડ, પરીષદ, સમિતિઓ અને અન્ય સંસ્થાઓનું પત્રક.

  • આ અંગે માહિતી -મામુર- છે.