લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો
http://www.acb.gujarat.gov.in

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં પગાર- ભથ્થાંની વિગતો

7/7/2022 9:04:55 AM

પત્રક-ખ

વિભાગનું નામ: ગૃહ વિભાગ

 

તા. ૧/૧૦/૨૦૧૭ ના રોજની સ્‍થિતી પ્રમાણે વિભાગ (વહીવટી વિભાગ) અને તેના નિયત્રણ હેઠળના ખાતા/કચેરીઓના વડાઓની કચેરીમાં મંજૂર થયેલ જગ્‍યાની સંખ્‍યા અને વાર્ષિક મહેકમ ખર્ચ દર્શાવતુ પત્રક

કચેરીનું નામ :  મુખ્‍ય પોલીસ અધિકારી અને નિયામક, લાંચ રૂશ્‍વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, અમદાવાદ

હોદો

પે મેટ્રીકનું લેવલ

પે મેટ્રીકના અનુરૂપ લેવલમાં લધુત્તમ પગાર

તા. ૧/૧૦/૧૭ ની સ્‍થિતીએ  મંજુર થયેલ જગયાની સંખ્‍યા

વાર્ષિક મહેકમ ખર્ચ (રૂ. લાખમાં)

નિયામક (પોલીસ મહાનિદેશક)

૧૬

૨૨૫૦૦૦

૨૭.૦૦

વિશેષ નિયામક (અધિક પોલીસ મહાનિરીક્ષક)

૧૫

૧૮૨૨૦૦

૨૪.૩૮

અધિક નિયામક (પોલીસ મહાનિરીક્ષક)

૧૪

૧૪૪૨૦૦

૨૧.૭૪

મદદનીશ નિયામક (નાયબ પોલીસ અધીક્ષક)

૧૦

૫૬૧૦૦

૧૧

૧૫૪.૧૮

સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-૧, વર્ગ-૧,      અગ્ર રહસ્‍ય સચિવ

૧૧

૬૭૭૦૦

૧૬.૫૮

સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-ર, વર્ગ-૨

૪૪૯૦૦

૧૧.૨૪

સ્‍ટેનોગ્રાફર ગ્રેડ-ર, વર્ગ-૩

૩૯૯૦૦

૧૯.૯૮

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટર

૪૪૯૦૦

૧૦૮

૧૨૧૩.૭૦

કચેરી અધિક્ષક

૩૯૯૦૦

૯.૯૯

મુખ્‍ય કલાર્ક

૩૫૪૦૦

૧૭.૭૪

સીનીયર કલાર્ક

૨૫૫૦૦

૧૩

૮૩.૧૫

જુનિયર કલાર્ક

૧૯૯૦૦

૧૮

૮૯.૧૫

એ.એસ.આઇ./ હેડ કોન્‍સ.,ગ્રેડ-ર

૨૫૫૦૦

૧૧

૭૦.૩૬

એ.એસ.આઇ./ હેડ કોન્‍સ.,ગ્રેડ-ર

૨૧૭૦૦

૧૯૩

૧૦૫૧.૪૬

પોલીસ કોન્‍સ્‍ટેબલ / ડ્રા.પો.કો.

૧૮૦૦૦

૨૧૫

૯૬૬.૪૬

વર્ગ-૪

IS-1

૧૪૮૦૦

૪૩

૧૫૯.૭૦

 

 

કુલ

૬૨૨

૩૯૩૭.૧૬