લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો
http://www.acb.gujarat.gov.in

વિભાગ અંતર્ગત સહાયકી કાર્યક્રમો

7/7/2022 11:02:45 AM

નિયમ સંગ્રહ-૧ર
સહાયકી કાર્યક્રમોના અમલ અંગેની પઘ્ધતિ.

લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોને લગતી નથી જેથી માહિતી -મામુર- છે.