લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો
http://www.acb.gujarat.gov.in

વિભાગ દ્વારા આપવામાં આવતી રાહતો/ પરમીટો

7/7/2022 9:46:56 AM

નિયમ સંગ્રહ-૧૩
આપેલા રાહતો, પરમિટ કે અધિકૃતિમેળવનારની વિગતો.

માહિતી -મામુર- છે.