લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો
http://www.acb.gujarat.gov.in

વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી

7/7/2022 10:45:24 AM

નિયમ સંગ્રહ-૧૪
વિજાણુ રૂપે ઉપલબ્ધમાહિતી.

વિજાણું રૂપે ઉપલભ્ય વિવિધ યોજનાઓ અંગે લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોઘ્વારા વેબસાઈટ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. જે મંજુરીના અંતિમ તબકકામાં છે.