લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો
http://www.acb.gujarat.gov.in

પ્રકીર્ણ

7/7/2022 11:16:15 AM

નિયમ સંગ્રહ-૧

 

અન્ય ઉપયોગી માહિતી

 

  • ટ્રેપ ડિકોયની કામગીરીમાં વૈજ્ઞાનિક પુરાવાની ઉપલબ્ધિ માટે કેમિકલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
  • બ્યૂરો દ્વારા વિજાણું ઉપકરણો જેવા કે બટન કેમરા, માઈક્રોટેપ, સ્પાય કેમરા, ઓડિયો/વિડીયો રેકોર્ડર તથા વિડીયો ગ્રાફીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.