લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો
http://www.acb.gujarat.gov.in

કર્મચારી/અધિકારીઓનાં નામ/સરનામાંની વિગતો

7/7/2022 10:13:24 AM

મુખ્‍ય પોલીસ અધિકારી અને નિયામકની કચેરી, લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, બંગલા નં. ૧૭, એ.સી.બી. ભવન, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ-૩૮૦ ૦૦૪

મુખ્‍ય મથક એ.સી.બી., અમદાવાદ

નં

અધિ/કર્મચારીના નામ

હોદ્દો

એસ.ટી. ડી. કોડ

ફોન નંબર

ફેકસ નંબર

ઇ-મેઇલ એડ્રેસ

કચેરી

ઘર/મોબાઇલ

શ્રી અનુપમ સિંહ ગહલૌત

ઇ.ચા.નિયામકશ્રી

૦૭૯

૨૨૮૬૯૨૨૩

૯૯૭૮૪૦૬૨૭૨

૨૨૮૬ ૬૭૨૨

dir-acb-ahd@ gujarat.gov.in

શ્રી બિપિન અહિરે

સંયુક્ત નિયામકશ્રી

-’’-

૨૨૮૬૦૯૩૮

૯૯૭૮૯૦૬૧૪૭

-’’-

jtdir-acb-ahd@ gujarat. gov.in

શ્રી મકરંદ ચૌહાણ

સંયુક્ત નિયામકશ્રી

-’’-

૨૨૮૬૦૯૩૮

 

-’’-

jtdir1-acb-ahd@ gujarat.gov.in

શ્રી ડી.પી.વાઘેલા

મ.નિ.શ્રી

મુખ્‍ય મથક

-’’-

૨૫૬૨૧૦૦૪

 

 

astdir-acb-hq@gujarat.gov.in

શ્રી જી.વી.પઢેરીયા

મ.નિ.શ્રી, ફીલ્‍ડ-૧,

 

૨૫૬૨૧૦૭૩

૯૯૭૮૪૦૭૩૯૩

 

astdir-acb-f1@gujarat.gov.in

સુ.શ્રી દિવ્યા રવિયા જાડેજા

મ.નિ.શ્રી, ફીલ્‍ડ-ર,

 

 

 

૯૯૭૮૪૪૯૯૨૫

 

astdir-acb-f2@gujarat.gov.in

શ્રી એ.વી.પટેલ

મ.નિ.શ્રી, ફીલ્‍ડ(ઇન્ટે),

 

૨૫૬૨૧૦૭૪

૯૯૭૮૬૨૪૬૭૮

 

astdir-acb-f3@gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇન્‍સ. ફિલ્‍ડ-૧

 

 

 

 

pifield1-acb-ahd@gujarat.gov.in

૧૦

 

ખાલી જગ્યા

પો.ઇન્‍સ. ફિલ્‍ડ-ર

 

 

 

 

pifield2-acb-ahd@gujarat.gov.in

૧૧

શ્રી એસ.જે. જાડેજા

પો.ઇ.(પ્રોસી.સેલ)

 

 

 

 

prose-acb-ahd@gujarat.gov.in

૧ર

શ્રી આઇ.વી.રબારી

પો.ઈ.(ખાતાકીય)

 

 

 

 

dp-acb-ahd@gujarat.gov.in

૧૩

શ્રી એન.એન.પરમાર

રી.પો.ઇ.(અરજી)

અમદાવાદ

 

 

 

 

readerappli-acb-ahd@gujarat.gov.in

૧૪

સુ.શ્રી એમ.એ.સિંહ

રી.પો.ઇ.(અરજી) રાજકોટ

 

 

 

 

readerappli-acb-rjt@gujarat.gov.in

૧૫

શ્રી એસ.જે.બલોચ

રી.પો.ઇ.(અરજી)

વડોદરા

 

 

 

 

readerappli-acb-vad@gujarat.gov.in

૧૬

શ્રી ડી.ડી.ચૌધરી

ઇ.ચા.રી.પો.ઇ.

(ક્રાઇમ) રાજકોટ

 

 

 

 

readercrime-acb-rjt@gujarat.gov.in

૧૭

શ્રી ડી.ડી.ચૌધરી

રી.પો.ઇ.(ક્રાઇમ) વડોદરા

 

 

 

 

readercrime-acb-vad@gujarat.gov.in

૧૮

શ્રી બી.એસ.રબારી

રી.પો.ઇ.(ક્રા) અ’વાદ

 

 

 

 

readercrime-acb-ahd@gujarat.gov.in

૧૯

શ્રી એન એન જાદવ

પો.ઈ.(વહીવટ)

૦૭૯

૨૫૬૨૧૦૬૦

૬૩૫૯૬૨૮૪૨૮

 

piadmn-acb-ahd@gujarat.gov.in

૨૦

શ્રી એમ.વી.પટેલ

ફિલ્‍ડપો.ઇ. (ઇન્‍ટે.)

 

 

 

 

 

૨૧

ખાલી જગ્યા

રી.પો.ઇ. (ઇન્‍ટે.)

 

 

 

 

 

૨૨

ખાલી જગ્યા

રી.પો.ઈ.,  મ.નિ.ફીલ્ડ-૨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમ,બંગલા નં. ૧૭, એ.સી.બી. ભવન, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્રી કે.બી.ચુડાસમા

 

મ.નિ.

૦૭૯

૨૫૬૨૧૦૭૩

૬૩૫૯૬૨૮૩૭૬

૯૯૭૮૪૦૫૬૭૨

૨૫૬૨૧૦૭૩

astdir-acb-ahd@gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

 રીડર પો.ઇ.

-’’-

 

 

 

 

 

અમદાવાદ શહેર એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., એ.સી.બી.બંગલા નં. ૧૭, એ.સી.બી. ભવન, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્રી સી.યુ.પરેવા

પો.ઇ.

૦૭૯

૨૫૬૨૧૦૧૮

૬૩૫૯૬૨૮૩૮૪

 

 

 

 

polstn-acb-ahd@ gujarat.gov.in

શ્રી પી.એ.ચૌધરી

પો.ઇ.

-’’-

૨૫૬૨૧૦૧૮

૬૩૫૯૬૨૮૩૮૫

 

શ્રી કે.પી.તેરટીયા

પો.ઇ.

-’’-

૨૫૬૨૧૦૧૮

 ૬૩૫૯૬૨૮૩૮૬

 

શ્રી વી.એસ.પાલસ

પો.ઇ.

-’’-

૨૫૬૨૧૦૧૮

૬૩૫૯૬૨૮૩૮૭

 

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

૨૫૬૨૧૦૧૮

૬૩૫૯૬૨૮૩૮૮

 

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

 

 

 

 

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

 

 

 

 

 

અમદાવાદ ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે. બંગલા નં. ૧૭, એ.સી.બી. ભવન, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ

શ્રી એસ એન બારોટ

પો.ઇ.

૦૭૯

 

૬૩૫૯૬૨૮૩૮૯

 

acb-home-ahd@ gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

 

 

 

 

 

 

ખેડા એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., બ્લોક-ડી, રૂમ નં.૧૨,૧૩ સરદાર પટેલ ભવન, નડિયાદ.

શ્રી જે.આઇ.પટેલ

પો.ઇ.

૦૨૬૮

૨૫૫૦૦૫૮

૬૩૫૯૬૨૮૩૯૦

૨૫૫૦૦૫૮

polstn-acb-khe @ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

૦૨૬૮

૨૫૫૦૦૫૮

 

 

 

 

આણંદ એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., જાગનાથ મહાદેવ મંદિર પાસે, ખેતીવાડી રોડ આણંદ 

શ્રી જે.આઇ.પટેલ

ઇ.ચા.પો.ઇ.

૦૨૬૯૨

૨૬૨૩૩૨

૬૩૫૯૬૨૮૩૯૧

૨૬૨૩૩૨

pi-acb-and @gujarat.gov.in

શ્રી એમ.એલ.રાજપુત

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

  મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. ગાંધીનગર એકમ, આર.ટી.ઓ.ઓફીસ પાસે, સેકટર-૩૦ ગાંધીનગર  

શ્રી એ કે પરમાર

મ.નિ

૦૭૯

૨૩૨૩૨૧૦૦

૬૩૫૯૬૨૮૩૭૭

૯૯૭૮૪૦૭૮૫૪

૨૩૭૪૩૯

acb-dydir-meh@gujarat.gov.in

શ્રી વી એસ વાઘેલા

રીડર પો.ઇ.

૦૭૯

૨૩૨૩૨૧૦૦

 

 

 

 

  મહેસાણા એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., આઝાદ ચોક, મામલતદાર ઓફિસ કંપાઉન્‍ડ, તાલુકા પો.સ્‍ટે. પાસે, મહેસાણા

શ્રી એ.વાય.પટેલ

પો.ઇ.

૦૨૭૬૨

૨૩૭૪૩૯

૬૩૫૯૬૨૮૩૯૪

ર૩૭૪૩૯

polstn-acb-meh@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

સાબરકાંઠા એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે,  કલેકટર કચેરી કંમ્પાઉન્ડ, જીલ્લા ટ્રેઝરી કચેરી સામે, હિંમતનગર, જિ.સાબરકાંઠા.

શ્રી વી.એન.ચૌધરી

પો.ઈ.

૦૨૭૭૨

૨૪૦૬૫૭

૬૩૫૯૬૨૮૩૯૫

૨૪૦૬૫૭

polstn-acb-sab@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઈ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

 

અરવલ્લી એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., મોડાસા  મેશ્વો સિચાઈ કોલોની, બહેરા-મુંગા સ્કૂલની નજીક, મોડાસા

શ્રી એચ પી. કરેણ

પો.ઇ.

૦૨૭૭૪

૨૪૩૯૯૯

૬૩૫૯૬૨૮૩૯૬

૨૪૩૨૨૨

polstn-acb-arvalli @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

 

-’’-

 

 

 

 

ગાંધીનગર એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે.,  સેકટર-૩૦, આર.ટી.ઓ. કચેરીની બાજુમાં, ગાંધીનગર

શ્રી એચ.બી.ચાવડા

પો.ઇ.

૦૭૯

ર૩ર૬૧૩૭૩

૬૩૫૯૬૨૮૩૯૨

ર૩ર૬૧૩૭૩

acbr-gnr@ gujarat. gov.in

શ્રી એસ.ડી.ચૌધરી

પો.ઇ.

-’’-

ર૩ર૬૧૩૭૩

૬૩૫૯૬૨૮૩૯૩

 

 

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

 

 

 

 

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

 

 

 

 

 

મદદનીશ નિયામકશ્રી,એ.સી.બી.વડોદરા એકમ,નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

શ્રી પી.એચ.ભેસાણીયા

 મ.નિ.

૦૨૬૫

૨૪૧૫ર૬૬

૬૩૫૯૬૨૮૩૭૮

૯૯૭૮૪૦૬૪૬૦

૨૪૧૫ર૬૬

astdir-acb-vad@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

રીડર પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

શ્રી એસ.એસ.રાઠોડ

ફિલ્‍ડ પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

વડોદરા શહેર એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે.નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૨૭ વડોદરા 

શ્રી જે.આર.ગામીત

 

ઇ.ચા.

પો.ઇ.

૦૨૬૫

૨૪૨૩૮૫૦

૬૩૫૯૬૨૮૩૯૭

 

૨૪૨૩૮૫૦

polstn-acb-vad@ gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

૦૨૬૫

૨૪૨૩૮૫૦

 

 

 

વડોદરા ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે.નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૨૬ વડોદરા

શ્રી જે.આર.ગામીત

 

પો.ઇ.

૦૨૬૫

ર૪૧૪૫૫૫

૬૩૫૯૬૨૮૩૯૮

 

wpc-acb-and @gujarat.gov.in

શ્રી કે.વી.લાકોડ

પો.ઇ.

૦૨૬૫

ર૪૧૪૫૫૫

 

 

 

ભરૂચ એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે. કણબીવગા, કોર્ટ કમ્પાઉન્ડની પાછળ કલેકટર કચરી પાસે ભરૂચ

શ્રી એસ.વી.વસાવા

 

પો.ઇ.

૦૨૬૪ર

૨૪૧૬૧૧

૬૩૫૯૬૨૮૪૦૦

૨૪૧૬૧૧

polstn-acb-bha@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

નર્મદા એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., ટેકરા ફળીયુ, ગ્રાહક સુરક્ષા કચેરીની બાજુમાં રાજપીપળા

શ્રી બી.ડી.રાઠવા

પો.ઇ.

૦૨૬૪૦

૨૨૩૦૦૭

૬૩૫૯૬૨૮૪૦૧

૨૨૩૦૦૭

polstn-acb-nar @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

છોટાઉદેપુર એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., રેલ્વે સ્ટેશનની સામે, નીલમ હોટલની પાછળ,છોટા ઉદેપુર

શ્રી બી.ડી.રાઠવા

ઇ.ચા.

પો.ઈ.

૦૨૬૬૯

૨૩૨૫૫૬

૬૩૫૯૬૨૮૪૦૪

૨૩૨૫૫૬

polstn-acb-cpur @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઈ.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

મદદનીશ નિયામકશ્રી,એ.સી.બી. પંચમહાલ એકમ ., ગોધરા જીલ્લા પંચાયત પાછળ ગોધરા

શ્રી પી.એચ.ભેસાણીયા

મ.નિ.

ઈ.ચા

૦૨૬૭૨

૨૪૨૮૧૪

૯૯૭૮૪૦૬૪૬૦

૨૪૨૮૧૪

polstn-acb-pan@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

રીડર પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

ખાલી જગ્યા

ફિલ્ડ પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

પંચમહાલ એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., ગોધરા જીલ્લા પંચાયત પાછળ ગોધરા

શ્રી વી.આર.વસાવા

પો.ઇ.

૦૨૬૭૨

૨૪૨૮૧૪

૬૩૫૯૬૨૮૩૯૯

૨૪૨૮૧૪

polstn-acb-pan@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

દાહોદ એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે.,  જૂની પ્રાંત કચેરી બરદાની સોસાયટી પાછળ, રેલવે સ્ટેશન પાસે દાહોદ

શ્રી વી.આર.વસાવા

ઇ.ચા

પો.ઇ.

૦૨૬૭૩

૨૪૯૩૦૦

૬૩૫૯૬૨૮૪૦૨

૨૨૦૮૦૦

acb-dahod @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

મહિસાગર એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., લુણાવાડા લુણાવાડા ૮૪/૧૮ ગણેશ સોસાયટી બારોટ વાડા વરધરી રોડ, લુણાવાડા

શ્રી વી.આર.વસાવા

ઇ.ચા

પો.ઇ.

૦૨૬૭૪

૨૫૦૫૬૧

૬૩૫૯૬૨૮૪૦૩

૨૫૦૫૬૧

polstn-acb-mahisagar @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

 

 

 

 

 

 

 

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. સુરત એકમ, જૂની પોલીસ કમિશનર કચેરી, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

શ્રી એન.પી.ગોહિલ

મ.નિ.

૦૨૬૧

૨૪૬૦૮૪૮

૬૩૫૯૬૨૮૩૭૯

૯૯૭૮૪૦૬૫૭૬

૨૪૬૨૭૫૭

astdir-acb-sur@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

રીડર પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

શ્રી એ.કે.ચૌહાણ

ફિલ્‍ડ પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

સુરત શહેર એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., લાલ કોઠી, જૂની પોલીસ કમિશનર કચેરી, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

 શ્રી એસ.એન.દેસાઇ

પો.ઇ.

૦૨૬૧

૨૫૬૦૮૪૮

૬૩૫૯૬૨૮૪૦૫

૨૪૬૨૭૫૭

polstn-acb-sur@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

૦૨૬૧

૨૫૬૦૮૪૮

૬૩૫૯૬૨૮૪૦૬

 

 

સુરત ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., જૂની પોલીસ કમિશનર કચેરી, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

શ્રી આર.કે.સોલંકી

પો.ઇ.

૦ર૬૧

ર૪૭૬૧૧૧

૬૩૫૯૬૨૮૪૦૭

 

polstn-acb-surrural @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

વલસાડ અને ડાંગ એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., ., જીલ્લા સેવા સદન-૨ કલેકટર કચેરી ચોથો માળ,બહુમાળી બિલ્ડીંગ, વલસાડ

શ્રી ડી.એમ.વસાવા

પો.ઇ.

૦૨૬૩૨

૨૫૩૧૫૫

૬૩૫૯૬૨૮૪૦૮

૨૫૩૧૫૫

polstn-acb-val@ gujarat. gov.in

શ્રી કે.આર.સકસેના

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

નવસારી એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., તલાટીનો ચોરો કુંભારવાડાના નાકે નવસારી.

શ્રી એન.કે.કામલિયા

પો.ઇ.

૦૨૬૩૭

૨૪૦૭૪૦

૬૩૫૯૬૨૮૪૦૯

૨૪૭૫૧૦

polstn-pi-nav@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

 

તાપી એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., સરકારી ટેકનીકલ ઈન્સ્ટીટયુટ કેમ્પસ ડી ટાઈપ કવાટર્સ કણબી ફાટક પાસે વ્યારા

શ્રી એસ.એચ.ચૌધરી

પો.ઇ.

૦૨૬૨૬

૨૨૪૪૫૫

૬૩૫૯૬૨૮૪૧૦

જી.પો.અધિ. મારફતે ૨૨૦૧૦૦

polstn-acbpol-tapi @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમ જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

શ્રી એ.પી.જાડેજા

 મ.નિ.

૦૨૮૧

૨૨૨૪૬૫૫

૬૩૫૯૬૨૮૩૮૧

૯૮૨૫૯-૩૯૩૩૩

૨૨૨૩૪૯૭

astdir-ac-raj @ gujarat.gov.in

શ્રી એમ.એમ.સરવૈયા

ઇ.ચા.રીડર પો.ઇ.

૦૨૮૧

૨૨૨૪૬૫૫

 

 

 

ખાલી જગ્યા

ફિલ્‍ડ પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

રાજકોટ શહેર  એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

 શ્રી એમ.એમ.સરવૈયા

પો.ઇ.

૦૨૮૧

૨૨૩૫૦૯૯

૬૩૫૯૬૨૮૪૧૭

૨૨૨૩૪૯૭

polstn-acb-raj @ gujarat. gov. in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

રાજકોટ ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

શ્રી આર.આર.સોલંકી

પો.ઇ.

૦૨૮૧

૨૨૩રર૯૯

૬૩૫૯૬૨૮૪૧૮

૨૨૨૩૪૯૭

polstn-acb-rajrural @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

મોરબી એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., વીસી ફાટક પાસે શંકર આશ્રમ પાછળ જૂની સંસ્કૃત પાઠશાળા બિલ્ડીંગ મોરબી

શ્રી પી.કે.ગઢવી

 

પો.ઇ.

૦૨૮૨૨

૨૩૩૧૩૩

૬૩૫૯૬૨૮૪૧૯

૨૩૩૧૩૩

polstn-acb-morbi @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્‍યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

સુરેન્‍દ્રનગર એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., ટી.વી. સ્ટેશન પાસે, જીલ્લા ઉધોગ કેન્દ્ર પાછળ, સુરેન્દ્રનગર

શ્રી ડી. વી.રાણા

પો.ઇ.

૦૨૭૫૨

૨૮૩૫૫૦

૬૩૫૯૬૨૮૪૨૦

૨૮૩૫૫૦

polstn-acb-snr @ gujarat. gov. in

ખાલી જગ્‍યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

જામનગર એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., જુની પોસ્‍ટ ઓફિસનું મકાન, ખંભાળીયા દરવાજા બહાર, જામનગર.

શ્રી એ.ડી.પરમાર

 

પો.ઇ.

૦૨૮૮

રપપ૧૧૭પ

૬૩૫૯૬૨૮૪૨૧

રપપ૧૧૭પ

polstn-acb-jmr @ gujarat. gov. in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

દેવભૂમિ દ્રારકા એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., ખંભાળીયા , વિનાયક સોસાયટી, જામનગર રોડ  રેલવે ફાટક પાસે ખંભાળીયા

શ્રી એ.ડી.પરમાર

 

ઇ.ચા.પો.ઇ.

૦૨૮૩૩

૨૪૩૫૦૪૫

૬૩૫૯૬૨૮૪૨૨

 

polstn-acb-dwarka @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

મદદનીશ નિયામકશ્રી,એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ,તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જુનાગઢ

શ્રી બી.એલ.દેસાઈ

 મ.નિ.

૦૨૮૫

૨૬૫૬૫૭૭

૬૩૫૯૬૨૮૩૮૦

૯૯૦૯૯૧૪૭૫૯

 

astdir-acb-jun@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

રીડર પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

ખાલી જગ્યા

ફિલ્‍ડ પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

જુનાગઢ એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે.,  તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

શ્રી પી.બી.ગઢવી.

પો.ઇ.

૦૨૮૫

૨૬૫૧૩૫ર

૬૩૫૯૬૨૮૪૧૧

૨૬૫૧૩૫૨

polstn-acb-jun@ gujarat. gov.in

શ્રી જે કે ડાંગર

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

પોરબંદર એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., શાંદીપની આશ્રમ રોડ,નવી કોર્ટ બિલ્ડીંગ પાછળ, પોરબંદર

શ્રી એસ.આર.પટેલ

ઇ.ચા.પો.ઇ.

૦૨૮૬

૨૨૦૧૧૯

૬૩૫૯૬૨૮૪૧૪

૨૨૦૧૧૯

polstn-acbpol-por@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

ગીર સોમનાથ એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., વેરાવળ, ક્ષાર અંકુશ વિભાગની કચેરી કંમ્પાઉન્ડ રાજેન્દ્રભવન રોડ વેરાવળ

શ્રી જે કે ડાંગર

ઇ.ચા.

પો.ઇ.

૦૨૮૭૬

૨૪૦૦૬૬

૬૩૫૯૬૨૮૪૧૫

૨૪૦૦૬૬

polstn-acb-grisomnath @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. ભાવનગર એકમ, એનેકક્ષી બહુમાળી બિલ્ડીંગ બ્લોક નં ૩ એસ-૮ એસ.ટી. સ્ટેશન પાસે.

શ્રી પી.આર.રાઠોડ

 મ.નિ.

૦૨૭૮

૨૪૨૦૯૮૦

૯૭૨૭૩૭૭૭૧૧

૨૪૨૦૯૮૦

astdir-acb-bhr@gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

રીડર પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

ખાલી જગ્યા

ફિલ્‍ડ પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

ભાવનગર એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., એનેકક્ષી બહુમાળી બિલ્ડીંગ બ્લોક નં ૩ એસ-૮ એસ.ટી. સ્ટેશન પાસે.

શ્રી એમ.ડી.પટેલ

પો.ઇ.

૦૨૭૮

૨૪૨૦૯૮૦

૬૩૫૯૬૨૮૪૧૨

૨૪૨૦૯૮૦

polstn-acb-bav@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

અમરેલી એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., એ બિલ્ડીંગ રૂમ નં ૫,૬,૭ કેન્ટીનની પાસે બહુમાળી બિલ્ડીંગ અમરેલી.

શ્રી સી.જી.રાઠોડ

ઇ.ચા પો.ઇ.

૦૨૭૯૨

૨૨૨૩૦૮

૬૩૫૯૬૨૮૪૧૩

રરર૭૧૧

polstn-acb-amr@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

બોટાદ એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., પ્લોટ નં ૨૨, મહાદેવ પાર્ક સોસાયટી, બોટાદ પાડીયાદ રોડ બોટાદ

શ્રી એમ.ડી.પટેલ

 ઇ.ચા પો.ઇ.

૦૨૮૪૯

૨૫૧૪૨૧

૬૩૫૯૬૨૮૪૧૬

૨૫૧૪૨૧

polstn-acb-botad @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

 

 

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. બોર્ડર એકમ, ટીન સીટી ગ્રાઉન્ડ એકોર્ડ હોસ્પીટલ સામે ભુજ.

શ્રી કે.એચ.ગોહિલ

મ.નિ.

૦૨૮૩૨

૨૩૨૩૪૪

૬૩૫૯૬૨૮૩૮૨

૯૯૦૯૯૦૫૫૫૫

૨૫૨૨૪૪

borderrang-bhuj-kut@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્‍યા

રીડર પો.ઇ.

 

-’’-

 

 

 

કચ્‍છ (પશ્વિમ) એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., પતવાડી નાકુ ફનેહ મહમદ ખોરડો ભૂજ

શ્રી પી.કે.પટેલ

પો.ઇ.

૦૨૮૩૨

૨૫૦૨૫૪

૬૩૫૯૬૨૮૪૨૩

૨૫૦૨૫૪

polstn-acb-kut@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્‍યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

કચ્‍છ (પૂર્વ) એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે.,  ગાંધીધામ. ૪૦૦ કર્વાટર ગુરૂદ્વારાની સામે કલેકટર કચેરી રોડ, ગાંધીધામ

શ્રી પી.કે.પટેલ

ઇ.ચા પો.ઇ.

૦૨૮૩૬

૨૨૭૫૦૦

૬૩૫૯૬૨૮૪૨૪

 

polstn-acb-kutcheast @gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

 

 

 

 

 

બનાસકાંઠા એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., જૂના આર.ટી.ઓ ચેક પોસ્ટની બાજુમાં આબુ હાઈવે રોડ પાલનપુર

શ્રી એન.એ.ચૌધરી

પો.ઇ.

૦૨૭૪૨

૨૬૮૦૦૫

૬૩૫૯૬૨૮૪૨૫

૨૬૮૦૦૫

polstn-acb-ban@ gujarat. gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-

 

 

 

પાટણ એ.સી.બી. પો.સ્‍ટે., ઉંઝા ત્રણ રસ્તા આશાપુરા પાટણ

શ્રી જે.પી.સોલંકી

પો.ઇ.

૦૨૭૬૬

૨૩૧૧૨૦

૬૩૫૯૬૨૮૪૨૬

ર૩૦૧૮૨

acb-pat@ gujarat.gov.in

ખાલી જગ્યા

પો.ઇ.

-’’-

-’’-