લાંચ-રુશ્વત વિરોધી બ્યુરો
http://www.acb.gujarat.gov.in

અધિકારી /કર્મચારી આપવાની થતી માહીતીના ફોર્મસ

5/17/2022 6:09:28 AM

રાજ્ય સરકારની સેવા સાથે સંકળાયેલા અધિકારી /કર્મચારીઓએ જે તે કચેરીમાં આપવાની થતી માહિતીનાં ફોર્મ્‍સ.

• પ્રથમ નિમણૂક વખતે રજૂ કરવાનું અસ્ક્યામતોનુ પત્રક

• જંગમ મિલકતના વ્યવહારો અંગેની જાહેરાત અંગેનો નમૂનો

• વર્ષાંતે રજૂ કરવાનુ સ્થાવર મિલ્કતનુ પત્રક

આઇ. એ. એસ / આઇ. પી. એસ / આઇ. એફ. એસ. અધિકારીઓએ સરકારમાં આપવાની થતી મહિતીના ફોર્મ્‍સ.