હું શોધું છું

હોમ  |   ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ  |
ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ
Arrow ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ
     ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ, 1988 મુજબની જોગવાઇઓ. સમાજમાં પ્રવર્તમાન ભ્રષ્ટાચારના સંદર્ભમાં લાંચ રૂશ્ કતો ટાંચમાં લઇ શકાય છે. અને ગુન્હો સાબિત થયે સાત વર્ષ સુધીની (કેદ તથા દંડની) શિક્ષા થઇ શકે છે.....
Arrow ગુના અને શિક્ષા
     કલમ-12 કલમ 7 અથવા 11માં વ્યાખ્યા કરેલા ગુનામાં દુષ્ ન કરે અથવા કોઇ વ્યકિતપોતાના માટે, અથવા અન્ય કોઇ વ્યકિત માટે, પોતે કરેલી અથવા કરી રહયો હોય તેવી કોઇ કાર્યવાહીમાં અથવા કામકાજમાં સંબધ ધરાવતી હોવાનુ....

 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 09-11-2015