હું શોધું છું

હોમ  |

ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપિલ) નિયમો-૧૯૭૧
Rating :  Star Star Star Star Star   

ગુજરાત રાજ્ય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧

લાંચનું છટકું ઘણીવાર નિષ્‍ફળ પણ જતું હોય છે તેવા પ્રસંગે ‘છટકાં‘ દરમિયાનની જાહેર સેવકની વર્તણૂક અને કાર્યપદ્ધતિને અનુલક્ષીને તપાસમાં મળેલા સાંયોગિક પુરાવાને આધારે જે તે જાહેર સેવક વિરૂધ્‍ધ ગુજરાત રાજ્ય સેવા (શિસ્‍ત અને અપિલ) નિયમો-૧૯૭૧ અંતર્ગત શિક્ષાત્‍મક કાર્યવાહી જે તે વિભાગ દ્વારા બ્‍યુરોના અહેવાલ ઉપરથી હાથ ધરવામાં આવે છે.

 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 10-03-2006