હું શોધું છું

હોમ  |

અધિકારી /કર્મચારી આપવાની થતી માહીતીના ફોર્મસ
Rating :  Star Star Star Star Star   

રાજ્ય સરકારની સેવા સાથે સંકળાયેલા અધિકારી /કર્મચારીઓએ જે તે કચેરીમાં આપવાની થતી માહિતીનાં ફોર્મ્‍સ.

• પ્રથમ નિમણૂક વખતે રજૂ કરવાનું અસ્ક્યામતોનુ પત્રક

• જંગમ મિલકતના વ્યવહારો અંગેની જાહેરાત અંગેનો નમૂનો

• વર્ષાંતે રજૂ કરવાનુ સ્થાવર મિલ્કતનુ પત્રક

આઇ. એ. એસ / આઇ. પી. એસ / આઇ. એફ. એસ. અધિકારીઓએ સરકારમાં આપવાની થતી મહિતીના ફોર્મ્‍સ.

 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 10-03-2006