હું શોધું છું

હોમ  |

ઉચ્ચ અધિકારીઓની મિલકત સંબંધિત માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

All india Service Conduct rules
( C ) Forms
FORM-1

 [ See Government of India's Decisions (1) and (2) under Rule (6) ]

 Statement of immovable property on appointment / for the year..........

 1.       Name of officer ( in full ) and  service  to which the  officer belongs.

2.       Present post held

3.       Cadre of the  State on which  borne.

4.       Present pay

          Inapplicable clause to be struck out.

Name of  District Sub-Division, Taluka and  Village in which property is situated

Name and details of property

Present value

If not in own  name state in whose  name held and  his/ her relationship to the member of the service

'How acquired whether by  purchased lease, mortgage inheritance, gift or  otherwise with  details of  acquisition and  name  with details of person/ persons  from whom  acquired.

Annual income from property.

Remarks

Housing  and other buildings

Lands

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signature...............................

 Date .....................................

 Note :- This  declaration form is  required to be  filled  in and  submitted by  every member of the  IAS/ IPS  under  Rule 16(5) of the  All India Services  (Conduct) Rules, 1968, on first appointment of the  service, and thereafter  at the  owned, acquired  or  inherited  by  him or  held  by him on lease  or  mortgage, either in his  own or in the name  of any  member of his family  or in the name of any  other  person. 

Page 1 [2] [3] [4] [5]
 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 21-04-2006