હું શોધું છું

હોમ  |

લાંચરુશવત વિશે સંપર્ક
Rating :  Star Star Star Star Star   

કેવી રીતે સંપર્ક કરવો
 

વિવિધ રાજ્ય સેવકોના ભ્રષ્‍ટાચાર સંબંધે ચોક્કસ તથા સવિસ્‍તર માહિતીઓવાળી અરજીઓ મોકલવા લાંચરુશવતવિરોધી બ્‍યુરો જાહેર જનતાને આમંત્રણ આપે છે. જો કોઈ ભ્રષ્‍ટ રાજ્ય સેવક દ્વારા જાહેર જનતા પાસેથી લાંચની માગણી કરવામાં આવે તો તે અંગેની ફરિયાદ નજીકના એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશનમાં કરી શકાય છે, જેનાં સરનામાં તથા ટેલિફોન નંબરની વિગતો આપેલા ચાર્ટથી મેળવી શકાશે. રાજ્ય સેવકો દ્વારા આચરવામાં આવતા ભ્રષ્‍ટાચાર અંગેની ભ્રષ્‍ટ રીતભાત/પ્રવૃત્તિઓને લગતી વિશિષ્‍ટ પ્રકારની માહિતીઓ તેઓ વેબસાઇટ દ્વારા લાંચરુશવતવિરોધી બ્‍યુરો, ગુજરાત રાજ્ય અમદાવાદને મોકલી શકે છે. આવી માહિતી આપનાર નાગરિકની ઓળખ પણ ગુપ્ત રાખવામાં આવશે. જાહેર જનતા નીચે મુજબની વિશિષ્‍ટ માહિતી મોકલી શકે છે.

  • રાજ્ય સેવકનું નામ તથા કચેરીનું સરનામું :-

  • રાજ્ય સેવક દ્વારા ખરીદ કરેલા સ્‍થાવર મિલકતો જેવી કે ફ્લેટ/મકાન, વ્‍યાવસાયિક મિલકતો અથવા જમીન વગેરેની સંપૂર્ણ વિગત તથા તેનાં સરનામાં:-

  • રાજ્ય સેવકની વૈભવી જીવનશૈલીની માહિતી:-

  • જો મિલકત બીજાના નામે (બેનામી) વસાવેલી હોય તો તેની વિગત:-

  • રાજ્ય સેવક દ્વારા ગેરકાયદે રકમ પડાવવા આચરવામાં આવતી ગેરરીતિઓની માહિતી:-

ઉપરોક્ત માહિતી લાંચરુશવતવિરોધી બ્‍યુરો, ગુજરાત રાજ્ય, અમદાવાદને
ઇ-મેઇલ દ્વારા પણ મોકલી શકાય છે : જેનું ઇ-મેઇલ એડ્રેસ આ મુજબનું છે.
cr-acb-ahd@gujarat.gov.in

 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 08-02-2006