હું શોધું છું

હોમ  |

અદ્યિકારીઓ કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિયમ સંગ્રહ-

 

અધિકારીઓ કર્મચારીઓની સત્તા અને ફરજો

લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યૂરોનું વહીવટી માળખુ જોતાં નિયામક (ઈન્ચાર્જ) વિશેષ નિયામક-૧, અધિક નિયામક-૧, નાયબ નિયામક-૧,મદદનીશ નિયામક-૮ એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશનનો ૩૭ તે રીતે વહીવટી માળખુ ધરાવે છે. જેમાં ભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ-૧૯૮૮ હેઠળ ભ્રષ્ટાચાર અટકાવવા કાનૂની કાર્યવાહી કરવાની મુખ્ય ફરજો છે.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 27-12-2017