હું શોધું છું

હોમ  |

કામગીરીના માપદંડ
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિયમ સંગ્રહ-૪
કાર્યો કરવા માટે નકકી કરાયેલધોરણો.

·         લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો ઘ્વારા વિવિધ પ્રવૃતિઓ/કાર્યક્રમો હાથધરવા માટે કોઈ ધારા ધોરણ નકકી કરાયેલ નથી પરંતુ લાંચ રૂશ્વત વિરોધની ફરીયાદ મળેથીટ્રેપનું આયોજન કરવું

·         જયાં ભ્રષ્ટાચારના વધુ અવકાશ છે તેવી સંવેદનશીલ જગ્યાઓએબાતમી મેળવી ડીકોય છટકાનું આયોજન કરવામાં આવે છે.

·         ભ્રષ્ટ અધિકારીઓએ તેમનીકાયદેરસની ફરજો દરમ્યાન હોદ્દાનો દુરુપયોગ કરી ભ્રષ્ટાચારથી નાણાં મેળવી તેમાંથીવસાવેલ મિલ્કતની ગુપ્ત ચકાસણી કરી તેઓના વિરુઘ્ધમાં અપ્રમાણસર મિલ્કત બાબતેભ્રષ્ટાચાર નિવારણ અધિનિયમ-૧૯૮૮ ની કલમ-૧૩(૧)(ઈ) નીચે કાર્યવાહી કરવામાં આવે છે.

 

 

 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 12-09-2014