હું શોધું છું

હોમ  |

વિભાગના પ્લાન/અંદાજપત્રને લગતી વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિયમ સંગ્રહ-૧૧

લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોને ફાળવાયેલ અનુદાન

 

ગુજરાત સરકારશ્રીના નાણાં વિભાગ દ્વારા આઇ.એફ.એમ.એસ. સોફટવેર એપ્‍લીકેશન ઓન લાઇન દાખલ કર્યા બાદ લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોને પગાર તથા ભથ્‍થાઓ માટે ફાળવવામાં આવતી ગ્રાન્‍ટ માસિક જરૂરિયાત મુજબ રહે છે. અન્‍ય સાધન-સામગ્રી ખરીદ કરવા માટે જરૂરિયાત પ્રમાણે અલગથી ગ્રાન્‍ટ ફાળવવામાં આવે છે.

            વર્ષ ૨૦૧૭-૧૮ માટે નીચે મુજબ અનુદાન ફાળવવામાં આવેલ છે.

 

રેવન્યુ : રૂ.૩૫,૫૮,૮૭,૦૦૦/-

 

૨૦૧૭-૧૮માં નવી સેવાઓ – નીલ

 

 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 27-12-2017