હું શોધું છું

હોમ  |

વીજાણુરૂપે ઉપલબ્ધ માહિતી
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિયમ સંગ્રહ-૧૪
વિજાણુ રૂપે ઉપલબ્ધમાહિતી.

વિજાણું રૂપે ઉપલભ્ય વિવિધ યોજનાઓ અંગે લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોઘ્વારા વેબસાઈટ તૈયાર કરવામાં આવેલ છે. જે મંજુરીના અંતિમ તબકકામાં છે.

 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 12-09-2014