હું શોધું છું

હોમ  |

માહિતી અધિકારી/મદદનીશ માહિતી અધિકારીની વિગતો
Rating :  Star Star Star Star Star   

અ.

નં.

બ્‍યૂરો હસ્‍તક આવેલ વહીવટી એકમો

જાહેર માહિતી અધિકારીનો હોદ્દો અને સરનામું

સંબંધિત અપીલ અધિકારીનો હોદ્દો અને સરનામું

(૧)

(૨)

(૩)

(૪)

૧.

લાંચ રુશ્‍વત વિરોધી બ્‍યૂરોની અમદાવાદ ખાતેની મુખ્‍ય કચેરી.

મદદનીશ નિયામકશ્રી (મુખ્‍ય મથક), લાંચ રુશ્‍વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ.

સંયુકત નિયામકશ્રી, લાંચ રુશ્‍વત વિરોધી બ્‍યૂરો, ગુજરાત રાજય, બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ.

૨.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમની કચેરી.

રીડર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમના મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી, બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમ, બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ.

૩.

અમદાવાદ શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, અમદાવાદ શહેર એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., બંગલા નં. ૧૭, શાહીબાગ, ડફનાળા, અમદાવાદ.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમ, બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ.

૪.

અમદાવાદ ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, અમદાવાદ ગ્રામ્‍ય  એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., બંગલા નં. ૧૭, શાહીબાગ, ડફનાળા, અમદાવાદ.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમ, બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ.

૫.

આણંદ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી,  આણંદ એ.સી.બી. પો.સ્ટે  જાગનાથ મહાદેવ મંદિર સામે ખેતીવાડી રોડ આણંદ.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમ, બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ.

૬.

ખેડા એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, ખેડા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., નડિયાદ બ્લોક-ડી, રૂમ નં.૧૨,૧૩ સરદાર પટેલ ભવન, નડિયાદ.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. અમદાવાદ એકમ, બંગલા નં. ૧૭, ડફનાળા, શાહીબાગ, અમદાવાદ.

૭.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. મહેસાણા એકમની કચેરી.

રીડર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, એ.સી.બી. મહેસાણા એકમના મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી, બ્લોક નંબર-૪, ત્રીજો માળ, બહુમાળી બીલ્ડીંગ, મહેસાણા

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. મહેસાણા એકમ, બ્‍લોક નં. ૪, ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભવન, મહેસાણા.

૮.

મહેસાણા એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, મહેસાણા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., આઝાદ ચોક, તાલુકા પો.સ્ટે.ની બાજુમાં, મહેસાણા.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. મહેસાણા એકમ, બ્‍લોક નં. ૪, ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભવન, મહેસાણા.

 

 

 

 

 

 

           

 નિયમ સંગ્રહ-૧૬

સરકારી માહિતી અધિકારીઓના નામહોદ્દો અને અન્ય વિગતો.

લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરોના જાહેર માહિતી અધિકારીઓ

 

 

 

 

 

 

૯.

સાબરકાંઠા એ.સી.બી.

પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, સાબરકાંઠા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., કલેકટર કચેરી કંમ્પાઉન્ડ, જીલ્લા ટ્રેઝરી કચેરી સામે, હિંમતનગર, જિ.સાબરકાંઠા.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. મહેસાણા એકમ, બ્‍લોક નં. ૪, ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભવન, મહેસાણા.

૧૦.

ગાંધીનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, ગાંધીનગર એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., સેકટર-૩૦, આર.ટી.ઓ. કચેરીની બાજુમાં, ગાંધીનગર.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. મહેસાણા એકમ, બ્‍લોક નં. ૪, ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભવન, મહેસાણા.

૧૧.

અરવલ્લી એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન., મોડાસા

સિનિયર પોલીસ ઈન્સ્પેકટરશ્રી, અરવલ્લી એ.સી.બી. પો.સ્ટે., મેશ્વો સિચાઈ કોલોની, બહેરા-મુંગા સ્કૂલની નજીક, મોડાસા

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. મહેસાણા એકમ, બ્‍લોક નં. ૪, ત્રીજો માળ, બહુમાળી ભવન, મહેસાણા.

૧૨

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમની કચેરી.

રીડર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમના મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી, નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ, નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

૧૩.

વડોદરા શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, વડોદરા શહેર એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૨૭ વડોદરા

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ, નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

૧૪.

વડોદરા ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, વડોદરા ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૨૬ વડોદરા

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ, નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

૧૫.

પંચમહાલ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, પંચમહાલ એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., ગોધરા જીલ્લા પંચાયત પાછળ ગોધરા

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ, નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

૧૬

દાહોદ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, દાહોદ એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., જૂની પ્રાંત કચેરી બરદાની સોસાયટી પાછળ, રેલવે સ્ટેશન પાસે દાહોદ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ, નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

૧૭.

ભરુચ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, ભરુચ એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., કણબીવગા, કોર્ટ કમ્પાઉન્ડની પાછળ કલેકટર કચરી પાસે ભરૂચ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ, નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

૧૮.

નર્મદા એ.સી.બી.

પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, નર્મદા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., ટેકરા ફળીયુ, ગ્રાહક સુરક્ષા કચેરીની બાજુમાં રાજપીપળા

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ, નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

 

૧૯

છોટા ઉદેપુર એ.સી.બી. પો.સ્ટે.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, છોટા ઉદેપુર એ.સી.બી. પો.સ્ટે. સ્ટેશન જોજ રોડ, સર્કીટ હાઉસ પાછળ વોર્ડ નં-૧ છોટા ઉદેપુર

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ, નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

૨૦

મહિસાગર એ.સી.બી. પો.સ્ટે., લુણાવાડા

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, મહિસાગર એ.સી.બી. પો.સ્ટે., લુણાવાડા ૮૪/૧૮ ગણેશ સોસાયટી બારોટ વાડા વરધરી રોડ, લુણાવાડા

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. વડોદરા એકમ, નર્મદા ભવન સી બ્લોક, ૭ મો માળ, જેલ રોડ રૂમ નં. ૭૧૯ વડોદરા

૨૧.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. સુરત એકમની કચેરી.

રીડર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, એ.સી.બી. સુરત એકમના મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી, જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. સુરત એકમ, જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૨૨

સુરત શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, સુરત શહેર એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. સુરત એકમ, જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૨૩

સુરત ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, સુરત ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. સુરત એકમ, જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૨૪

વલસાડ અને ડાંગ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન. વલસાડ

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, વલસાડ અને ડાંગ એ.સી.બી.       પો. સ્‍ટે., જીલ્લા સેવા સદન-૨ કલેકટર કચેરી ચોથો માળ,બહુમાળી બિલ્ડીંગ, વલસાડ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. સુરત એકમ, જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૨૫.

નવસારી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, નવસારી એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., તલાટીનો ચોરો કુંભારવાડાના નાકે નવસારી.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. સુરત એકમ, જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૨૬.

તાપી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, તાપી એ.સી.બી.        પો. સ્‍ટે., સરકારી ટેકનીકલ ઈન્સ્ટીટયુટ કેમ્પસ ડી ટાઈપ કવાટર્સ કણબી ફાટક પાસે વ્યારા

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. સુરત એકમ, જૂની સિવિલ કોર્ટ પ્રથમ માળ, બહુમાળી બિલ્ડીંગ કમ્પાઉન્ડમાં નાનપુરા સુરત

૨૭.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમની કચેરી.

રીડર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમના મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી, જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમ, જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

 

 

 

 

૨૮.

રાજકોટ શહેર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, રાજકોટ શહેર એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમ, જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

૨૯.

રાજકોટ ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, રાજકોટ ગ્રામ્‍ય એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમ, જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

૩૦

સુરેન્‍દ્રનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, સુરેન્‍દ્રનગર એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., ટી.વી. સ્ટેશન પાસે, જીલ્લા ઉધોગ કેન્દ્ર પાછળ, સુરેન્દ્રનગર.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમ, જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

૩૧

જામનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, જામનગર એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., જુની પોસ્‍ટ ઓફિસનું મકાન, ખંભાળીયા દરવાજા બહાર, જામનગર.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમ, જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

૩૨

મોરબી એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, મોરબી એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન વીસી ફાટક પાસે શંકર આશ્રમ પાછળ જૂની સંસ્કૃત પાઠશાળા બિલ્ડીંગ મોરબી

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમ, જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

૩૩

દેવભૂમિ દ્વારકા એ.સી.બી. પોલીસ સ્ટેશન

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, વિનાયક સોસાયટી, જામનગર રોડ  રેલવે ફાટક પાસે ખંભાળીયા

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. રાજકોટ એકમ, જૂનો ભાવનગરનો ઉતારો, સ્‍ટેટ બેંક ઓફ સૌરાષ્‍ટ્રની પાછળ, ત્રિકોણ બાગ, રાજકોટ.

૩૪

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. બોર્ડર એકમ, ભૂજ

રીડર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, એ.સી.બી. બોર્ડર એકમના મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી, ન્યુ લોડર્સ કોલોની ડી૧/૩ પોલીસ ઈન્સ કર્વાટર,  હોસ્પિટલ રોડ ભૂજ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. બોર્ડર એકમ, ભૂજ  ન્યુ લોડર્સ કોલોની ડી૧/૩ પોલીસ ઈન્સ કર્વાટર,  હોસ્પિટલ રોડ ભૂજ

૩૫.

કચ્‍છ(પશ્વિમ) એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન. ભૂજ

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, કચ્‍છ(પશ્વિમ) એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., પતવાડી નાકુ ફનેહ મહમદ ખોરડો ભૂજ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. બોર્ડર એકમ, ભૂજ  ન્યુ લોડર્સ કોલોની ડી૧/૩ પોલીસ ઈન્સ કર્વાટર,  હોસ્પિટલ રોડ ભૂજ

૩૬.

કચ્‍છ(પૂર્વ) એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન. ગાંધીધામ

પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, કચ્‍છ (પૂર્વ) એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે.,  ગાંધીધામ. ૪૦૦ કર્વાટર ગુરૂદ્વારાની સામે કલેકટર કચેરી રોડ, ગાંધીધામ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. બોર્ડર એકમ, ભૂજ  ન્યુ લોડર્સ કોલોની ડી૧/૩ પોલીસ ઈન્સ કર્વાટર,  હોસ્પિટલ રોડ ભૂજ

૩૭

પાટણ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, પાટણ એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., ઉંઝા ત્રણ રસ્તા આશાપુરા પાટણ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. બોર્ડર એકમ, ભૂજ  ન્યુ લોડર્સ કોલોની ડી૧/૩ પોલીસ ઈન્સ કર્વાટર,  હોસ્પિટલ રોડ ભૂજ

 

૩૮

બનાસકાંઠા એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, બનાસકાંઠા એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., જૂના આર.ટી.ઓ ચેક પોસ્ટની બાજુમાં આબુ હાઈવે રોડ પાલનપુર

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. બોર્ડર એકમ, ભૂજ  ન્યુ લોડર્સ કોલોની ડી૧/૩ પોલીસ ઈન્સ કર્વાટર,  હોસ્પિટલ રોડ ભૂજ

૩૯

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમની કચેરી.

રીડર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમના મદદનીશ નિયામકશ્રીની કચેરી, તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ, તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

૪૦

જુનાગઢ એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, જુનાગઢ એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ, તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

૪૧

પોરબંદર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, પોરબંદર એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે.,  શાંદીપની આશ્રમ રોડ,નવી કોર્ટ બિલ્ડીંગ પાછળ, પોરબંદર

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ, તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

૪૨

ભાવનગર એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, ભાવનગર એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., એનેકક્ષી બહુમાળી બિલ્ડીંગ બ્લોક નં ૩ એસ-૮ એસ.ટી. સ્ટેશન પાસે.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ, તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

૪૩

અમરેલી એ.સી.બી. પોલીસ સ્‍ટેશન.

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, અમરેલી એ.સી.બી. પો. સ્‍ટે., એ બિલ્ડીંગ રૂમ નં ૫,૬,૭ કેન્ટીનની પાસે બહુમાળી બિલ્ડીંગ અમરેલી.

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ, તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

૪૪

ગીર સોમનાથ એ.સી.બી. પો.સ્ટે., વેરાવળ

સિનિયર પોલીસ ઇન્‍સ્‍પેકટરશ્રી, ક્ષાર અંકુશ વિભાગની કચેરી કંમ્પાઉન્ડ રાજેન્દ્રભવન રોડ વેરાવળ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ, તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

૪૫

બોટાદ એ.સી.બી. પો.સ્ટે., બોટાદ

સિનિયર પોલીસ ઈન્સ્પેકટરશ્રી, પ્લોટ નં ૨૨, મહાદેવ પાર્ક સોસાયટી, બોટાદ પાડીયાદ રોડ બોટાદ

મદદનીશ નિયામકશ્રી, એ.સી.બી. જુનાગઢ એકમ, તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જૂનાગઢ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 24-02-2016