હું શોધું છું

હોમ  |

પ્રકીર્ણ
Rating :  Star Star Star Star Star   

નિયમ સંગ્રહ-૧

 

અન્ય ઉપયોગી માહિતી

 

  • ટ્રેપ ડિકોયની કામગીરીમાં વૈજ્ઞાનિક પુરાવાની ઉપલબ્ધિ માટે કેમિકલ્સનો ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
  • બ્યૂરો દ્વારા વિજાણું ઉપકરણો જેવા કે બટન કેમરા, માઈક્રોટેપ, સ્પાય કેમરા, ઓડિયો/વિડીયો રેકોર્ડર તથા વિડીયો ગ્રાફીનો પણ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે.
 


 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 12-09-2014