હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી કેશવ કુમાર ,આઇ.પી.એસ.
હોદ્દો વિશેષ નિયામક (એડી.ડી.જી.પી.)
સરનામું  લાંચ રૂશ્વત વિરોધી બ્યુરો, બંગલો નં.૧૭,,
શાહીબાગ ડફનાળા,
અમદાવાદ,
ગુજરાત,
ભારત
ફોન ૦૭૯- રર૮૬૯રર૪
મોબાઇલ ૭૮૭૪૨૬૭૦૦૭
ફેક્સ ૦૭૯- રર૮૬૬૭રર
ઇ-મેઇલ spldir-acb-ahd@gujarat.gov.in
 

 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 04-05-2022