હું શોધું છું

હોમ  |

વહીવટી માળખું
 
ઓફિસ સંપર્ક  
નામ શ્રી બી.એલ.દેસાઈ
હોદ્દો મદદનીશ નિયામકશ્રી જુનાગઢ એકમ, (Dy.SP)
સરનામું  મદદનીશ નિયામકશ્રી,એ.સી.બી. જુનાગઢ યુનિટ,તળાવ દરવાજા શેરી નં-૧ મહાનગર પાલિકાની કચેરીની બાજુમાં જુનાગઢ,
ફોન ૦૨૮૫ ૨૬૫૬૫૭૭
મોબાઇલ ૯૯૦૯૯૧૪૭૫૯
ફેક્સ ૦૨૮૫ ૨૬૫૬૫૭૭
ઇ-મેઇલ astdir-acb-jun@ gujarat. gov.in
 

 આપની સેવામાં

ફરિયાદ કેવી રીતે નોંધાવવી
લાંચરૂશ્વત વિશે સંપર્ક
નાગરિક અધિકારપત્ર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર
સૂત્રો (સ્લોગન્સ)
ગુજરાત રાજય સેવા (વર્તણૂક) નિયમો ૧૯૭૧
ગુજરાત રાજય સેવા (શિસ્‍ત અને અપીલ) નિયમો-૧૯૭૧
અધિકારી /કર્મચારીએ આપવાની થતી માહિતીના ફોર્મસ
આપના પ્રશ્નો - અમારા ઉત્તરો
શું કરવું અને શું નકરવું

ફરિયાદ

 
  Contact Matrix

સંપર્ક માળખું

 નામ મુજબ શોધો

  સ્થળ મુજબ શોધ

 વિગતવાર જુઓ
 

   Disclaimer      |     Feedback

Last updated on 04-05-2022